top of page

Remiss-svar / skrivelser

2020

• Remissvar till Livsmedelsverket angående deras skrift ”Bra måltider på sjukhus”, remissversion 191120  Klicka här

För remissversionen av rapporten  Klicka här

Livsmedelsverket publicerade i oktober 2020 "Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus" baserad på remissversionen  Klicka här

2019

• Remissvar till Livsmedelsverket angående deras skrift ”Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården”, skrivet av Ulla Balknäs

och Kerstin Larsson  Klicka här

• Remiss-svar till Socialstyrelsen angående deras arbete med att se över alla befintliga termposter som rör nutrition  Klicka här

2017
• Remissvar till Livsmedelsverket angående uppdatering av ”Bra måltider i äldreomsorgen” skrivet av Ola Wallengren

och Gunnar Akner  Klicka här

2013

• Remiss-svar till Socialstyrelsen angående nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring skrivet

av Lasse Ellegård  Klicka här

2012

• Remisssvar till Socialstyrelsen och Läkaresällskapet på Socialstyrelsens utredning ”Översyn av läkarnas specialitetsindelning”

skrivet av Gunnar Akner  Klicka här

• SFKN har skickat ett remisssvar på Nationella arbetsgruppens för esogafus- och ventrikelcancer förslag till ”Nationellt vårdprogram

för esofagus och ventrikelcancer” skrivet av Ylva Orrevall. Klicka här för förslaget och Klicka här för SFKNs kommentarer. 

2011

• SFKN har skickat en skrivelse till Socialstyrelsen med kommentarer till den pågående översynen av medicinska specialiteter i Sverige. Styrelsen anser att den tidigare specialiteten Klinisk nutrition etableras som en tilläggsspecialitet, analogt med Akutsjukvård och Smärtlindring  Klicka här

• SFKN har besvarat en remiss från Socialstyrelsen angående ”Termlista - nutrition”  Klicka här

2010

• Remissvar till Läkaresällskapet angående Livsmedelsverkets skrift ”Råd om bra mat inom äldreomsorgen” (Dn 4163/2010)

skrivet av Ylva Orrevall  Klicka här

2009

• Remissvar till Läkaresällskapet angående “Förslag till föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LVF.S 1997:13) om

förskrivning av vissa läkemedel” skrivet av Inger Öhlund  Klicka här

2008

• Remissvar till Läkaresällskapet angående “Synpunkter och förslag angående Socialstyrelsens diskussionsunderlag för Nationella indikatorer för god vård” skrivet av Lasse Ellegård  Klicka här

2006

• Remissvar till Läkarförbundet angående “Grönbok om att främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar” skrivet av Lasse Ellegård  Klicka här

2003    

• Remiss-svar till Svenska Läkaresällskapet angående ”Läkarnas specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter - en översyn”(Socialdepartementet S2003/1319/HS) skrivet av Ingvar Bosaeus  Klicka här

2002    

• Remiss-svar till Sveriges läkarförbund angående ”Socialstyrelsens arbetsmaterial över specialitetsförteckning” skrivet

av Tommy Cederholm  Klicka här

• Remiss-svar till Svenska Läkaresällskapet angående biobanker skrivet av Göran Hallmans  Klicka här

2000

• Remiss-svar till Svenska Läkaresällskapet angående speciallivsmedelsutredningens (SOU 1999:114) betänkande ”Mat som medicin”

skrivet av Torsten Mossberg  Klicka här

• Remiss-svar från Svenska Läkaresällskapet angående specialilivsmedelsutredningen "Mat som medicin" (SOU 1999:114) skrivet

av Birgitta Strandvik  Klicka här

1984    

• Remiss-svar till Svenska Läkaresällskapet angående ”Förslag till kungörelse om vissa kosttillskott mm” skrivet av Henrik Andersson

och Ingvar Bosaeus  Klicka här 

1983    

• Motion 1982/83:1310: ”Inrättande av ett centralt organ för kostrådgivning” skriven av riksdagsledamot Maj Britt Theorin m.fl. (s)    

Klicka här

• Remiss-svar från Svenska Läkaresällskapet skrivet av docent Åke Pousette  Klicka här

bottom of page