top of page

Stadgar för Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN)

 

 

Föreningen är samtidigt 

• Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk nutrition och

• Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för klinisk nutrition 

 

Dessa stadgar är antagna av sektionens för nutrition årsmöte 2001 och fastställda av Sveriges läkarförbund 020405 och

Svenska Läkaresällskapet 020304.  

I dessa stadgar anges sektionen och specialitetsföreningen med beteckningen "föreningen". 

 

Uppgift och organisation 

§ 1Svensk Förening för Klinisk Nutrition (föreningen) är en sammanslutning av läkare och andra personer med särskild kompetens

inom och intresse för kliniska nutritionsfrågor. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk nutrition och Sveriges

läkarförbunds specialitetsförening för klinisk nutrition.

 

§ 2 Föreningens ändamål är:

• att främja den svenska kliniska nutritionens utveckling vad avser forskning och utbildning samt hälso- och sjukvård.

• att formulera mål för specialistutbildningen i klinisk nutrition

• att tillvarata Sveriges läkarförbunds medlemmars yrkesmässiga och ekonomiska intressen

• att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

 

§ 3Som sektion inom Svenska Läkaresällskapet ombesörjer föreningen 

föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger

utlåtanden i och handlägger ärenden som Sällskapet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i och handlägger ärenden som förbundet

hänskjuter till föreningen.

 

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid  föreningsmöte, styrelsen, revisorerna och valberedningen

 

§ 5 Inom föreningen kan, efter godkännande av styrelsen, bildas underavdelningar för speciella intresseområden inom klinisk nutrition.

 

§ 6Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/10 – 30/9. Föreningens årsmöte äger om möjligt rum i anslutning till medicinska

riksstämman (november-december). Vid årsmötet föredrages ärenden enligt § 13.

Medlemskap

§7a. Ordinarie medlemmar

Legitimerade läkare kan efter ansökan antas som ordinarie medlemmar i föreningen, vilket ger dem rösträtt respektive valbarhet till förtroendeposter. För att kunna antas skall läkaren vara specialistkompetent i klinisk nutrition eller specialintresserad av kliniska

nutritionsfrågor samt bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlem i Sveriges läkarförbund. 

Om styrelsen finner att särskilda skäl föreligger kan ordinarie ledamöter av Läkaresällskapet efter ansökan antas som ordinarie

medlemmar i föreningen 

 

b. Associerade medlemmar

Icke-läkare eller examinerade läkare kan efter ansökan hos styrelsen antas som associerade medlemmar i föreningen, vilket ger dem

närvarorätt vid föreningens möten och arrangemang, valbarhet till två styrelseposter (se nedan under ”Styrelse”), men ej rösträtt vid föreningsmöten.  

Alla icke-läkare (ordinarie eller associerade medlemmar) bör vara ledamöter i Svenska Läkaresällskapet 

I föreningens medlemsförteckning särskiljes ”medlemmar” och ”associerade medlemmar”. 

 

Medlem skall vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet för att delta i beslut i frågor som avses i § 3 första stycket och till Sveriges

läkarförbund för att delta i frågor som avses i § 3 andra stycket. 

 

§ 8 Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningens sekreterare på särskild blankett. Styrelsen beslutar genom

majoritetsbeslut omsökanden skall antagas som ordinarie eller associerad medlem. 

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till sekreteraren. 

 

§ 9 Medlem (ordinarie och associerad) är skyldig att erlägga medlemsavgift som beslutats vid årsmöte. Skyldigheten upphör vid

utgången av det kvartal då medlemmen uppnått 65 års ålder. Medlem som underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot

föreningen kan uteslutas av styrelsen. Medlem som trots påminnelse ej under två år erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 

 

§ 10 Föreningsmöte kan, på styrelsens förslag, till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen av klinisk nutrition. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna. 

 

Föreningsmöten

 

§ 11  Föreningsmöten är ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningens årsmöte äger rum under årets sista kvartal på dag som beslutas av styrelsen. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det för att behandla uppgivet ärende. 

Styrelsen kallar medlemmarna senast fjorton dagar före ordinarie årsmöte och extra föreningsmöte. Kallelsen skall vara skriftlig och

innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas. 

 

§ 12 Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. 

Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av §7, varje närvarande medlem en röst. Associerade medlemmar har ej rösträtt.

Rösträtt får inte överlåtas eller utövas med stöd av fullmakt. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. 

Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder, utom i val, där avgörandet sker genom lottning.

Ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i föreningens beslut. 

 

§ 13 Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:

• Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

• Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

• Godkännande av agendan

• Val av mötesordförande

• Val av sekreterare

• Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera protokollet 

• Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1/10 till 30/9. 

• Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår 

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Fastställande av medlemsavgift

• Val av styrelseledamöter enligt §17

• Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt §23

• Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med Sällskapets stadgar

• Val av valberedning enligt §25. Valberedningen utser inom sig sammankallande

• Andra ärenden som blivit i kallelsen till sammanträdet angivna

• Inkomna motioner inlämnade till styrelsen senast en månad före föreningsmötet

• Övriga frågor

 

Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

 

§ 14 Protokoll vid föreningsmöten skrivs av sekreteraren och justeras av mötesordföranden samt av två särskilt utsedda justeringspersoner. 

 

§ 15 Vid extra föreningsmöte får endast beslut fattas i ärenden som angivits i kallelsen till mötet. 

 

§ 16 Ärenden som föreningen skall ta upp vid fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapet respektive i Sveriges läkarförbunds representantskap bör behandlas vid föreningsmöte. 

 

Styrelsen

§ 17Föreningens styrelse består av sju ledamöter: ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör och ytterligare två ledamöter.

Styrelseledamöter skall vara anslutna till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund, men upp till två av styrelseledamöterna

kan vara anslutna till endast Svenska Läkaresällskapet. 

Facklig sekreterare skall vara medlem i Sveriges läkarförbund.  

 

Styrelseledamot som ej är medlem i Sveriges läkarförbund får ej deltaga i beslut som avses i § 3 andra stycket.

 

Mandattiden för samtliga styrelseledamöter är två år. Vartannat år väljs omväxlande fyra (ordförande, facklig sekreterare, kassör samt en ordinarie) respektive tre (vice ordförande, vetenskaplig sekreterare och en ordinarie) ledmöter. 

Valperioden är två år för alla styrelseposter. Alla utom ordföranden kan direkt omväljas; ordföranden kan dock direkt omväljas till annan styrelsepost resp. återväljas som ordförande efter två år. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare samt kassör. Uppgift om föreningens funktionärer

skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. 

§ 18 Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har, utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar

 

att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och

verkställa av mötet fattade beslut 

 

att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av

föreningsmöte, t.ex. besluta om föreningens program under Läkarnas Riksstämma

 

att samråda med andra sektioner inom Svenska Läkaresällskapet

respektive andra specialitetsföreningar inom Sveriges läkarförbund vid handläggning av ärenden som berör dem

 

att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som 

berör för Sällskapet gemensamma angelägenheter

 

att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund

om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen

 

att underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av 

medlemmar

 

att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges 

läkarförbund beslut om ändringar i dessa stadgar.

§ 19 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två styrelseledamöter

begär det. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas minst sju dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra

ledamöter är närvarande.

Omröstning i styrelsen sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut

per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid styrelsemöte liksom vid föreningsmöte skall protokoll föras. 

Styrelsens protokoll skrivs av sekreteraren och justeras av ordföranden.

 

§ 20 Sekreteraren åligger att minst fjorton dagar före årsmöte eller extra föreningsmöte tillställa alla medlemmar och associerade

medlemmar kallelse och mötesagenda, att föra protokoll och medlemsförteckning. 

 

§ 21 Kassören åligger att föra föreningens räkenskaper, att ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens eller styrelsens beslut

samt att upprätta ekonomiskt årsbokslut och minst en månad före planerat årsmöte tillställa revisorerna detta för revision. 

 

§ 22 I föreningens namn upprättade handlingar och utgående skrivelser undertecknas av sekreteraren och kontrasigneras av ordföranden. 

Revision

§ 23 Föreningen skall ha två revisorer och en revisorssuppleant som alla väljas årligen vid årsmöte för tiden fram till nästkommande årsmöte. De kan omväljas. 

 

§ 24 Styrelsens förvaltning av föreningens ekonomi granskas av två revisorer som till ordinarie årsmöte avger revisionsberättelse om sin granskning av förvaltningen under senast förflutet räkenskapsår och lämnar rekommendationer i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Valberedning

§25  För beredning av val vid föreningsmöten skall finnas en valberedning med tre ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. 

Val av valberedning sker vid ordinarie årsmöte i föreningen för tiden fram till nästkommande årsmöte. 

 

§26 Valberedningen skall lämna sina förslag till styrelsen minst fyra veckor före föreningsmöte så att förslagen kan utsändas till medlemmarna samtidigt med kallelsen till det möte där valen skall ske. 

 

Stadgeändring 

 

§ 27 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte. Ändringsförslaget skall ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

 

Beslutad ändring träder i kraft sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

bottom of page