top of page

Litteratur från myndigheter inom nutritionsområdet

Föreskrifter

• SOSFS 2014:10: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring

Handlingsplaner Nutrition

Nordiska ministerrådet 2012

Nordiska näringsrekommendationer

• Nordiska ministerrådet 2006 

Nordisk handlingsplan för nutrition och fysisk aktivitet (engelska)

(“Health, food and physical activity. Nordic plan of action on better health and quality of life through diet and physical activity”) 

• Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet 2005

Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Här finns en tabell med 79 olika “

samlade insatser för att vi ska äta bättre och röra oss mer” och för varje insats finns en “aktör” angiven. 

- Hela rapporten - 220 sidor 

- Sammanfattning - 20 sidor

• Livsmedelsverket, 2004, rapport 18

Haglind Per, Ljung Magnus. Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Sveriges Lantbruksuniversitet

Nationella mål och strategier för nutrition 1999−2004 - utvärdering

Rapporter  

Förebygga och behandla undernäring

• Socialstyrelsen 2020

Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst

Mat på sjukhus

• Livsmedelsverket 2020

Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

Den senaste undersökningen i Sverige om vuxnas matvanor  

• Livsmedelsverket 2012

Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige. Riksmaten 2010-11.  

bottom of page