top of page

Aktuellt inom SFKN

 

Remiss-svar x 2

SFKN har i augusti 2019 besvarat två remisser från Socialstyrelsen (termer och Livsmedelsverket

(sjukhusmåltider), se länken ”Remissvar”.

Bra måltider i äldreomsorgen

SFKN har 171105 besvarat Livsmedelsverkets remiss med förslag till uppdatering av råden "Bra

måltider i äldreomsorgen”, se länken ”Remissvar”.

Federation of European Nutrition Societies (FENS)

Sedan 2015 är SFKN Sveriges formella representant i FENS. Hemsida 

Se följande länk för kort information om SFKN på FENS hemsida:   länk

SFKN - medlemsenkät 2015

Under våren 2015 genomförde styrelsen en enkät med 16 frågor till alla 140 medlemmar i SFKN. 

För att se en sammanställning av resultaet,   Klicka här

 

SFKN - FENS

SFKN är nu Sveriges representant  i FENS, Federation of European Nutritional Societies: 

 

SBU-rapport om Kosttillägg

Vid Nutritionsdagen i Umeå 150505 diskuterades SBU-rapporten ”Kosttillägg för undernäda äldre”. Här är Gunnar Akners presentation:   Klicka här

Stipendier för forskning om dysfagi

Vid SFKNs årsmöte i Umeå 150505 delades två stipendier ut om vardera 50 000 (femtio-tusen) kr för forskning kring dysfagi till följande två personer:

• Leg. logoped Patricia Hägglund, Institutionen för Odontologi, Umeå universitet:
"Aspekter av dysfagi, ätande, munhälsa, och vårdkvalitet bland äldre som vårdats på korttidsboende - före och efter sväljträning med IQoro” 

•Leg. logoped Stephanie Safa, Karolinska Institutet: "Validering av svensk ÄT-10- enkät”.

Styrelsen gratulerar stipendiemottagarna!

Utlysning av forskningsstipendier i dysfagi 2015
Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) utlyser två forskarstipendier om vardera 50 000 (femtio-tusen) kr under temat ”Diagnostik och behandling av dysfagi”. 
Stipendierna skall i första hand gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och pengarna bör användas som en del i ett forskningsprojekt. 
Deadline för ansökan är 20 april 2015. Ansökan skall innehålla följande rubriker: Bakgrund, syfte, frågeställning, etik-godkännande, metoder, planerad statistik, förväntad klinisk betydelse, plan för hur resultaten ska presenteras, ekonomisk kalkyl samt sökta/redan tilldelade medel.

Ansökan insändes till professor Gunnar Akner, på nedan angivna e-postadress eller per vanlig post till

John Ericssonsgatan 6, 112 22  Stockholm. 

SFKNs styrelse granskar ansökningarna och beslutar om utdelning av stipendierna. Hur forskningsstödet använts skall redovisas skriftligt till SFKN inom två år efter att stipendiet utdelats. 

Eventuella ytterligare förfrågningar kan ställas till Gunnar Akner på följande
e-postadress: akner.gunnar@gmail.com.

Stipendierna kommer att utdelas i samband med Nutritionsdagen i Umeå tisdagen 5 maj 2015.  

Nutritionsdag 2015

Årets Nutritionsdag arrangeras i Umeå tisdag 5 maj; se länken ”Kalendarium”.

 

SBU-rapport

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade 141105 rapporten ”Kosttillägg för undernärda äldre. En systematisk litteraturöversikt"   Klicka här

Avhandlingar

Två nya avhandlingar har lagts upp under länken ”Avhandlingar”, skrivna av Anna Johansson Persson och Jennie Ahlgren. Totalt ligger nu 204 avhandlingar med abstract på hemsidan.

Riksstämman 2014

Under Riksstämman i Stockholm 2014 arrangerar SFKN två symposier, ”Kan mormor bli muskelbyggare?” och ”Kosttillägg för undernärda äldre”. För närmare information, se länken ”Riksstämman”.

Föreskrifter och allmänna råd 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd "Förebyggande av och behandling vid undernäring" (SOFS 2014:10) beslutades 140923 och började gälla 150101   Klicka här

SFKNs årsmöte 2014

SFKNs årsmöte för 2014 äger rum under Nutritionsdagen i Lund 140506. Programmet för Nutritionsdagen finns under länken ”Kaledarium”.

Utlysning av forskningsstipendier i dysfagi 2014

Svensk Förening för Klinisk Nutrition (SFKN) utlyser två forskarstipendier om vardera 50 000
(femtio-tusen) kr under temat ”Den orofaryngeala dysfagins påverkan på näringsintaget”.

Stipendierna skall i första hand gå till kliniska forskare som är i början av sin forskarkarriär och pengarna bör användas som en del i ett forskningsprojekt.

Deadline för ansökan är 31 mars 2014. Ansökan skall innehålla följande rubriker: Bakgrund, syfte, frågeställning, etik-godkännande, metoder, planerad statistik, förväntad klinisk betydelse, plan för hur resultaten ska presenteras, ekonomisk kalkyl samt sökta/redan tilldelade medel, och insändes till professor Gunnar Akner, John Ericssonsgatan 6,
112 22  Stockholm. SFKNs styrelse granskar ansökningarna och beslutar om utdelning av stipendierna. Hur forskningsstödet använts skall redovisas skriftligt till SFKN inom två år efter att stipendiet utdelats.
Eventuella ytterligare förfrågningar kan ställas till Gunnar Akner: akner.gunnar@gmail.com  Stipendierna kommer högtidligen att utdelas i samband med Nutritionsdagen i Lund 6 maj 2014.

Enkätstudie

SWESPEN genomför under 2014, med ekonomiskt stöd av Fresenius-Kabi, en ny enkätstudie av hur läkare, sjuksköterskor och dietister arbetar med olika aspekter av klinisk nutrition. Tidigare undersökningar har haft låg svarsfrekvens. Styrelsen för SFKN uppmanar alla som får enkäen att ta sig tid att besvara den.

Riksstämman 2013

SFKNs aktiviteter under Riksstämman 2013 ligger under länken ”Riksstämman”. Här finns även information om övriga mat/nutritions-relaterade föreläsningar och symposier under Riksstämman.

Nya Nordiska näringsrekommendationer (NNR)

Den 5:e upplagan av Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012) publicerades 131003.

Klicka här

 

Stipendier för forskning om dysfagi

Vid SFKNs årsmöte under Riksstämman 121129 delades två stipendier ut om vardera 50 000 (femtio-tusen) kr för forskning kring orofaryngeal dysfagi till följande två personer:

• Tandläkare, med dr Mary Hägg, Tal & Svälj Center, Öron, Näsa, Hals-kliniken Hudiksvall: "Effektiv, enkel och ny behandling av sväljsvårigheter efter stroke - en prospektiv, blindad och randomiserad 2-center studie". 

•Leg. logoped Margareta Gonzalez, Logopedenheten, Gävle sjukhus: "Kartläggning av orofaryngeal dysfagi hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), stadium 1-4 (öppen-och slutenvård)"

Styrelsen gratulerar stipendiemottagarna!

Riksmaten 2010-11

Livsmedelsverket publicerade 120913 rapporten ”Riksmaten 2010-11”. Under länken ”Litteratur”, rubriken ”Nationella utredningar / utvärderingar” finns länkar till både rapporten (kort- och lång version) samt en artikel om saken på DN debatt 120913.

Stipendier för forskning om dysfagi

SFKN utlyser härmed stipendier om vardera 50 000 (femtio tusen) kr för forskning om orofaryngeal dysfagi (OFD) gärna med inriktning mot behandling, prognos vid nutritionsstöd eller frekvens, komplikationer och prognos i samband med PEG-nutrition.

Redovisning av eventuellt beviljat stipendium skall inlämnas till SFKN senast två år efter beviljandet. Pengar som inte använts till avsett ändamål kan komma att krävas tillbaka av SFKN.

Skicka din ansökan med bifogad forskningsplan senast 15 juni 2012 till professor Gunnar Akner, Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset, 70185 Örebro eller ring för diskussion på mobiltel 070-6204846 (Akner) eller bitr professor Lita Tibbling Grahn tfn 0940-81014.

Annonsen ligger även på hemsidan http://dysfagi.se

Remisssvar

SFKN har i maj 2012 besvarat en remiss angående Socialstyrelsens utredning ”Översyn av läkarnas specialitetsindelning”. Se länken ”Remisssvar”.

Remissvar

SFKN har i januari 2012 besvarat en remiss angående förslag till ”Nationellt vårdprogram för cancer i esofagus och ventrikel”. Se länken ”Remissvar”.

Nyheter SFKNs hemsida
1. Kalendarium

Nu finns en rubrik ”Kalendarium” på hemsidan. Tacksam för information till Gunnar Akner om möten, konferenser, symposier etc. som berör mat/måltider/nutrition och näraliggande frågor nationellt och internationellt.

2.Litteratur

Under länken ”Litteratur” finns ett antal rapporter upplagda som avser studier av sjukhusmaten och patienternas uppfattning om den. Tacksam för referenser till andra studier/rapporter.

Pris

Vid SFKNs programdag under Riksstämman i Stockholm 20011-12-01 presenterades 7 fria föredrag. Följande två presentationer fick pris som bästa Föredrag och Abstract:

• Åsa Andersson, Anne Björk. ”Riktad rådgivning behövs till invandrargrupper angående vitamin D-rik kost och tillskott av vitamin D”.

• Helena Bjermo, David Iggman, Kari Pulkki, Samar Basu, Matti Uusitupa, Tommy Cederholm, Ulf Risérus. ”Effekter av omega-6 fettsyror på inflammation och oxidativ stress hos individer med bukfetma: en randomiserad kontrollerad studie”.

Kost vid diabetes

Socialstyrelsen publicerade 111205 en rapport med rubriken ”Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården”. Se länken ”Litteratur”.

Symposium om sjukhusmaten

Under SFKNs program vid Riksstämman i Älvsjö/Stockholm 111201 arrangerade SFKN ett symposium tillsammans med Läkartidningen rubricerat: ”Är det svårt att laga och servera god mat på sjukhus”. Skriv gärna kommentarer om symposiet till styrelsen; t.ex. om den metodik som använts vid enkäten om sjukhusmaten.  Under länken ”Litteratur” finns länkar till flera rapporter om sjukhusmat.

Debattartikel

Debattartikel med rubriken ”Klinisk nutrition bör återinföras som medicinsk specialitet!” skriven av SFKNs ordförande Gunnar Akner och vetenskaplige sekreterare Lasse Ellegård i Läkartidningen 2011; 108: 1770     Klicka här

Debattartikel

Debattartikel med rubriken "Satsa mer på att förebygga ohälsan" skriven av Göran Boethius et al, totalt

24 författare från lika många organisationer (!) inklusive ordförande Gunnar Akner i SFKN. Författarna representerar

olika aspekter av de fyra stora riskfaktorerna (tobak, alkohol, fysisk inaktivitet och nutrition) eller dess konsekvenser.

Artikeln publicerades 110919, samma dag som FNs toppmöte inleds i New York, USA. Syftet med toppmötet är att

efter årslånga förberedelser få till stånd en överenskommelse innehållande

konkreta och tidsbestämda mål och politiska åtagande beträffande handlingsstrategi, finansiella resurser och uppföljning.     Klicka här

Rapport

Socialstyrelsens rapport ”Näring för god vård och omsorg. En vägledning för att förebygga och behandla undernäring" publicerades 110901. Denna rapport är en uppföljning till rapporten ”Näringsproblem i vård och omsorg. Prevention och behandling”, som publicerades 2000.

Senare i höst kompletteras denna vägledning med en förordning på detta område   Klicka här

Yttrande

SFKN har skickat en skrivelse till Socialstyrelsen 110328 med kommentarer till den pågående översynen av medicinska specialiteter i Sverige. Styrelsen anser att den tidigare specialiteten Klinisk nutrition etableras som en tilläggsspecialitet, analogt med Akutsjukvård och Smärtlindring   Klicka här

Aktuella möten/utbildningstillfällen inom nutritionsområdet under 2011

•   Nutritionsdag i Örebro torsdag 19 maj     

•   Riksstämman 2011

Årets Riksstämma äger rum på Älvsjömässan i Stockholm 30 november - 2 december 2011. SFKNs programdag inträffar torsdag 1 december.

Pris

Vid SFKNs programdag under Riksstämman i Göteborg 20010-12-02 presenterades 11 fria föredrag. Följande två presentationer fick pris som bästa Föredrag och Abstract:

•Sofie Åberg för arbetet ”Får det lov att vara lite mer protein? En tvärsnittsstudie om samband mellan proteinintag, muskelmassa och muskelstyrka hos äldre vuxna”. 

•Hanna Olausson för arbetet ”Kostens roll vid viktuppgång under graviditet hos friska kvinnor”.

För att se övriga medförfattare till de två arbetena hänvisas till länken ”Riksstämman”.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 2010

”Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt”   Klicka här

Socialstyrelsens diabetesriktlinjer publicerades i januari 2010. Då innehöll riktlinjerna inte rekommendationer om kost vid diabetes, eftersom Socialstyrelsen ville invänta SBU:s kunskapsöversikt.    

Rapport om matfett från WHO 2009

”Fats and fatty acids in human nutrition”

Joint FAO/WHO Expert Consultation i Geneve, Schweiz 10-14 November 2008.
Alla bakgrundsartiklar finns tillgängliga i följande tidskrift: Ann Nutr Metab 2009; 55: nr 1-3    

EU:s ministerråd överens om märkningsregler för livsmedel 101208    Klicka här

Utbildning av läkare i klinisk nutrition

• Linköping (Elisabet Forsum)   Klicka här

Sjukhusmaten

I Läkartidningen 2010; 107: 2776-80 finns en översiktsartikel skriven av journalisten Michael Lövtrup med rubriken: ”Sjukhusen kan stå på tur att få fjärrproducerad mat”   Klicka här

Nordiska Näringsrekommendationer

De senaste Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) publicerades 2004. Arbetet med den 5:e upplagan av NNR har påbörjats. 

Nordiska Nutritionsakademin

Nordiska Nutritionsakademin (NNA) är ett utbildningsprojekt för att utveckla klinisk nutrition i Sverige under 2000-talet. Konceptet har utvecklats inom Karolinska Institutet i samarbete med det medicinska företaget Baxter Medical AB. Projektet leds av professor Jörgen Larsson, Karolinska Institutet och professor Ingvar Bosaeus, Sahlgrenska Akademin och drivs i nära samarbete med nio handledare.    

 

Avhandlingar

Styrelsen uppdaterar regelbundet listan över svenska doktorsavhandlingar inom nutritionsrelaterade ämnen -

totalt nu 168 avhandlingar (se länken ”Avhandlingar”).

Om ni har kännedom om någon ny eller äldre avhandling inom området vore styrelsen tacksam för uppgifter om detta.

Brev till medlemmar och associerade medlemmar mars 2009

 

Värderade medlemmar och associerade medlemmar i SFKN

 

Vid sammanträde med SFKNs styrelse 090225 beslöt vi att i högre grad försöka ta tillvara medlemmarnas och de associerade medlemmarnas kompetens på ett bättre sätt i föreningens löpande arbetet inom det kliniska nutritionsområdet. Detta innebär bl.a. att vi kommer att skicka ut alla remisser som kommer till föreningen som berör klinisk nutrition till alla medlemmar och associerade medlemmar för kännedom och höra om någon/några är intresserade att skriva ett förslag till remisss-svar för föreningens räkning. Om styrelsen bedömer att vi kan ställa oss bakom svaret skrivs det som ett formellt svar kontrasignerat av ordföranden. Styrelsen kommer även att be medlemmarna om råd och synpunkter när det gäller frågor som inte är föremål för formella remisser, men där det ändå kan finnas skäl för föreningen att aktivt ta del av diskussionen och lämna kommentarer. Det kan t.ex. gälla tillämpning av forskningsresultat, undervisningsfrågor, lagstiftning, förordningar, nationella riktlinjer, nationella handlingsplaner, vårdprogram, kvalitetsindikatorer, aktuella projekt inom olika myndigheter etc. Som en inledning ber vi er som är intresserade att kommentera följande två frågor:

 

1. Nationella handlingsplaner i nutrition

Livsmedelsverket och Folkhälsoinsititutet publicerade 1995 en “Nationell handlingsplan i nutrition” på 13 sidor (pdf). Nordiska Rådet publicerade 2006 en “Nationell handlingsplan för nutrition och fysisk aktivitet” på 62 sidor (pdf). Styrelsen ber er om kommentarer till dessa handlingsplaner avseende nutritionshandläggning vid såväl etablerade hälsoproblem (sjukdomar/skador) som vid primär prevention:

Struktur: Är handlingsplanerna bra? Täcker de fältet eller borde de kompletteras/modifieras? Lämna gärna i så fall förslag på vad.

Process: Använder ni handlingsplanerna inom er verksamhet? Ange gärna inom vilket/vilka områden och hur.

Resultat: Har handlingsplanerna påverkat arbetet med nutritionsfrågor i vid mening? Har de påverkat kvaliteten på det utförda arbetet? Har de påverkat hälsosituationen hos patienter/medborgare? Lämna gärna i så fall exempel vad vad och hur.

 

2. Kvalitetsindikatorer

Det pågår mycket arbete med kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Styrelsen ber er om kommentarer till nutritions(N)-relaterade kvalitetsindikatorer:

Struktur: Har ni exempel på styrdokument eller annan dokumentation när det gäller N-relaterade kvalitetsindikatorer? Vilka N-relaterade kvalitetsindikatorer anser ni reflekterar reella kvalitetsmått inom hälso- och sjukvården inkluderande det preventiva arbetet?

Process: Används kvalitetsindikatorer på N-området inom er verksamhet? Beskriv i så fall vilka dessa indikatorer är och hur de används. 

Resultat: Har användning av kvalitetsindikatorer inom N-området påverkat kvaliteten på på det utförda arbetet? Har användningen påverkat hälsosituationen hos patienter/medborgare? Lämna i så fall gärna exempel vad vad och hur.

 

Örebro 090301 Hälsningar/Gunnar Akner, styrelseordförande i SFKN

Debattartiklar    

 

• Akner G.

   Vi måste skapa en vetenskaplig debatt kring kostråd och folkhälsoproblem                  
   Dagens Medicin 071121   Klicka här

• Akner G.

   Klinisk nutrition – stora uppgifter kräver kraftsamling

   Läkartidningen 2007; 104: 3294-6   Klicka här

• Akner G.

   Klinisk nutrition behöver en bättre infrastruktur

   Dagens Medicin 070404   Klicka här

Nedläggning av klinisk nutrition som specialitet

Regeringen beslöt i december 2005 att den medicinska specialiteten ”Klinisk nutrition” läggs ner från 060701. Föreningen har tidigare i remiss-svar framhållit den stora betydelsen av en medicinsk specialitet för klinisk nutrition, men detta vann inte gehör. Styrelsen diskuterar med Socialstyrelsen angående att ev. rubricera klinisk nutrition som ”profilområde” där läkare med viss definierad kompetens skall kunna certifieras inom ämnesområdet klinisk nutrition.

bottom of page